ಜೂನ್-2024ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ 2, 4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟನರ್‌ನ (CBCS & Non CBCS ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಜೂನ್-2024ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ 2, 4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (CBCS & Non CBCS ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜೂನ್-2024ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ 2, 4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ಧತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಜೂನ್-2024ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ 2, 4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ (NEP ಪದ್ಧತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್-2023/ಜನವರಿ-2024 ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 1, 3 ಮತ್ತು 5 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಪದ್ದತಿಯ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ(UG) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಡಿಸೆಂಬರ್-2023/ಜನವರಿ-2024 ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಒಂದನೇ ಮೂರನೆ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಪದ್ದತಿಯ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

B.Ed I ಮತ್ತು II ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನವೆಂಬರ್-2023

ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್‌-2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ 2ನೇ, 4ನೇ ಹಾಗೂ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ನ NEP ಸ್ಕೀಂ ನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್‌-2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ 2ನೇ, 4ನೇ ಹಾಗೂ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ನ NON CBCS ಸ್ಕೀಂ ನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್‌-2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ 2ನೇ, 4ನೇ ಹಾಗೂ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ನ CBCS ಸ್ಕೀಂ ನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್-2023 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (NEP) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್‌-2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲಿರುವ 2ನೇ, 4ನೇ ಹಾಗೂ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ ನ (CBCS ಮತ್ತು NON CBCS ಸ್ಕೀಂ ನ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅ೦ತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್‌-2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ  Non-CBCS ಪದ್ದತಿಯ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಜುಲೈ/ಆಗಸ್ಟ್-2023 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (NEP) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಮೇ/ಜೂನ್ 2023 ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (Non-CBCS) ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 
March 2023 UG Non CBCS Time Table
Feb/March 2023 UG CBCS Time Table
Feb/March 2023 UG First Semester NEP Time Table
Feb/March 2023 UG Third Semester NEP Time Table
B.Ed 1st Year, 2nd Semester ( CBCS & CAGP 2 Years) Examination Time Table 
Second Semester Final Time Table for PG Theory Examination November-2022
UG 2nd Semester(NEP) Examination September -2022
UG NON-CBCS   Examination  Time Table -  SEPTEMBER   2022
UG CBCS   Examination  Time Table -  SEPTEMBER   2022
B.Ed 1st and 3rd Semester Examination Time Table - June 2022
ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಎನ್‍ಇಪಿ) ಪರೀಕ್ಷೆ  ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2022
ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಎನ್‍ಇಪಿ) ಪರೀಕ್ಷೆ  ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2022
ಎಂ.ಕಾಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ - 2022 (ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್)
ಜನವರಿ - 2022 ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಎಂ.ಕಾಂ ಮೇಕಪ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ - 2021
ವಾರ್ಷಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಪದವಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
Revised UG CBCS Examination Time Table September 2021
Revised UG NON CBCS Examination Time Table September 2021
ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಬಿ.ಇಡಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆ  ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ – ೨೦೨೧ ಪದವಿ(ಸಿಬಿಸಿಎಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ – ೨೦೨೧ ಪದವಿ(ನಾನ್ ಸಿಬಿಸಿಎಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಬಿ.ಇಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ  ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021
ಕಾನೂನು ಪದವಿ (ಎಲ್‍ಎಲ್‍ಬಿ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಾನ್-ಸಿಬಿಸಿಎಸ್ ಸ್ನಾತಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2021
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಿಬಿಸಿಎಸ್ ಸ್ನಾತಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2021