ಪ್ರೊ. ಲೋಕನಾಥ್  ಎನ್.ಕೆ. ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು


ಪ್ರೊ. ಲೋಕನಾಥ್  ಎನ್.ಕೆ. 
ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 0821 – 2419666
ಈ ಮೇಲ್ : vc@uni-mysore.ac.in