ಸೇವೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು


ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಮೊಬೈಲ್ ಈ-ಮೈಲ್
ಶ್ರೀಮತಿ. ಡಾ. ಪಿ. ಸರಸ್ವತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪಾಲಕರು ಚಲಾವಣೆ, ಸದಸ್ಯತ್ವ, ಐಎಲ್ಎಲ್ 9008021543 padmasaras71@gmail.com
ಶ್ರೀ ಡಿ.ಗಿಡ್ಡಯ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಸ್, ಟಿ.ಬಿ.ಎಲ್.ಎಸ್. 9008021544 dasgidmysore@gmail.com
ಶ್ರೀ. ಸಿ. ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಬುಕ್ ಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟೀವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ 8762138935 mariswamyc@gmail.com
ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಇ-ರಿಸೋರ್ಸ್, ವಿಷುಯಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್‍ಡ್ ಡಿಐಆರ್‍ಸಿ 9480565699 mulvenk1963@gmail.com
ಶ್ರೀ. ನಾಗಸುಂದರ್ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಪಿರಿಯೋಡಿಕಲ್ಸ್ 9448738908 tak2sundar@gmail.com
ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಬುಕ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಸಿಐಆರ್‍ಸಿ 9480004997 muljayashree@gmail.com
ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಎಂ. ಜಗದೀಶ್ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ 7760689125 jagadeeshuom@gmail.com
ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಿ. ಎಂ. ಅರುಣಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 9448322674 sirigowriaruna@gmail.com
ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಶನ್ 9964263676 parvathisuresh0@gmail.com