ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ


ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ


  ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
 
  ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು
ಸದ್ಯಸರು
 
  ಡೀನ್, ಬೋಧಕರು, ಆರ್ಟ್ಸ್
ಡಿಓಎಸ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಎಂಜಿ, ಮೈಸೂರು
ಸದ್ಯಸರು
 
  ಡೀನ್, ಬೋಧಕರು, ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
ಡಿಓಎಸ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಎಂಜಿ, ಮೈಸೂರು
ಸದ್ಯಸರು
 
  ಡೀನ್, ಬೋಧಕರು, ಕಾಮರ್ಸ್
ಬಿಐಎಂಎಸ್, ಎಂಜಿ, ಮೈಸೂರು
ಸದ್ಯಸರು
 
  ಡೀನ್, ಬೋಧಕರು, ಎಜುಕೇಶನ್
ಡಿಓಎಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮೈಸೂರು
ಸದ್ಯಸರು
 
  ಡೀನ್, ಬೋಧಕರು, ಲಾ
ಡಿಓಎಸ್ ಇನ್ ಲಾ, ಎಂಜಿ, ಮೈಸೂರು
ಸದ್ಯಸರು
 
  ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದ್ಯಸರು
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಸದ್ಯಸರು
 
  ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು
ಸದ್ಯಸರು
 
  ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಸಂಗ
ಎಂಜಿ, ಮೈಸೂರು
ಸದ್ಯಸರು
 
  ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್, ಡಿಓಎಸ್ ಇನ್ ಎಲ್. ಐ. ಎಸ್ಸಿ
ಎಂಜಿ, ಮೈಸೂರು
ಸದ್ಯಸರು
 
  ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪಾಲಕರು
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಸದ್ಯಸ ಸಂಚಾಲಕರು