ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪಾಲಕರು
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ,
ಮೈಸೂರು - ೫೭೦ ೦೦೬, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮೈಸೂರು.

ಫೋನ್ : 0821- 2419388, 2514808,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0821- 2419335,

ಇ-ಮೇಲ್: universitylibrarian@uni-mysore.ac.in