ಡಾ. ಪಿ.ಸರಸ್ವತಿ
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಇ-ಮೆಲ್: universitylibrarian@uni-mysore.ac.in,padmasaras71@gmail.com
  Dr. Sarasvathy

 
ಡಾ. ವೈ.ಎಲ್.ಸೋಮಶೇಖರ್
ಉಪಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು (ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೇಡ್)
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ: ಒಪ್ಯಾಕ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್
ಮೊಬೈಲ್: 8971664821
ಇ-ಮೆಲ್: ylslib@rediffmail.com
  YLS
 
ಡಾ.ಡಿ.ಗಿಡ್ಡಯ್ಯ
ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು (ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್)
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ: ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಸ್, ಟಿ.ಬಿ.ಎಲ್.ಎಸ್.
ಮೊಬೈಲ್: 8792231672
ಇ-ಮೆಲ್: dasgidmysore@gmail.com
  Giddiah
 
ಶ್ರೀ. ಸಿ. ಮರಿಸ್ವಾಮಿ
ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ: ಬುಕ್ ಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟೀವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್
ಮೊಬೈಲ್: 8762138935
ಇ-ಮೆಲ್: Mariswamyc@gmail.com
  Mariswamy
 
ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ್
ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ: ಇ-ರಿಸೋರ್ಸ್, ವಿಷುಯಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್‍ಡ್ ಡಿಐಆರ್‍ಸಿ
ಮೊಬೈಲ್: 9480565699
ಇ-ಮೆಲ್: mulvenk1963@gmail.com
  Venkatesh
 
ಶ್ರೀ. ನಾಗಸುಂದರ್
ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ: ಪ್ರಿಂಟ್ ಪಿರಿಯೋಡಿಕಲ್ಸ್
ಮೊಬೈಲ್: 9448738908
ಇ-ಮೆಲ್: tak2sundar@gmail.com
  Nagasundara
 
ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್
ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ:ಬುಕ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಸಿಐಆರ್‍ಸಿ
ಮೊಬೈಲ್: 9480004997
ಇ-ಮೆಲ್: muljayashree@gmail.com
  Jayashree
 
ಶ್ರೀ. ಜಿ. ರವಿ
ಸಹಾಯಕ ಆರ್ಚಿವಿಸ್ಟ್
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ: ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಆರ್ಚಿವ್ಸ್
ಮೊಬೈಲ್: 9481529296
ಇ-ಮೆಲ್: mulravig@gmail.com
  Ravi
 
ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಎಂ. ಜಗದೀಶ್
ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ: ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಸ್ ಸರ್ಚ್
ಮೊಬೈಲ್: 7760689125
ಇ-ಮೆಲ್: jagadeeshuom@gmail.com
  Jagdesh
 
ಶ್ರೀ. ಎ. ಏನ್. ರಮೇಶ್
ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಮೊಬೈಲ್: 7760689125
 
 
ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಿ. ಎಂ. ಅರುಣಾ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ: ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್
ಮೊಬೈಲ್: 9448322674
ಇ-ಮೆಲ್: sirigowriaruna@gmail.com
  Aruna
 
ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಾರ್ವತಿ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ: ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಶನ್
ಮೊಬೈಲ್: 9964263676
ಇ-ಮೆಲ್: parvathisuresh0@gmail.com
  Parvathi