ಡಾ. ಪಿ.ಸರಸ್ವತಿ
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
-ಮೆಲ್: universitylibrarian@uni-mysore.ac.in,padmasaras71@gmail.com

 

Dr. Sarasvathy

 

 

ಡಾ.ಡಿ.ಗಿಡ್ಡಯ್ಯ
ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು (ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್)
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ: ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಸ್, ಟಿ.ಬಿ.ಎಲ್.ಎಸ್.
ಮೊಬೈಲ್: 8792231672
-ಮೆಲ್: dasgidmysore@gmail.com

 

Giddiah

 

ಶ್ರೀ. ಸಿ. ಮರಿಸ್ವಾಮಿ
ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ: ಬುಕ್ ಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟೀವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್
ಮೊಬೈಲ್: 8762138935
-ಮೆಲ್: Mariswamyc@gmail.com

 

Mariswamy

 

ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ್
ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ: -ರಿಸೋರ್ಸ್, ವಿಷುಯಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಡಿಐಆರ್ಸಿ
ಮೊಬೈಲ್: 9480565699
-ಮೆಲ್: mulvenk1963@gmail.com

 

Venkatesh

 

ಶ್ರೀ. ನಾಗಸುಂದರ್
ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ: ಪ್ರಿಂಟ್ ಪಿರಿಯೋಡಿಕಲ್ಸ್
ಮೊಬೈಲ್: 9448738908
-ಮೆಲ್: tak2sundar@gmail.com

 

Nagasundara

 

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್
ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ:ಬುಕ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಸಿಐಆರ್ಸಿ
ಮೊಬೈಲ್: 9480004997
-ಮೆಲ್: muljayashree@gmail.com

 

Jayashree

 

ಶ್ರೀ. ಜಿ. ರವಿ
ಸಹಾಯಕ ಆರ್ಚಿವಿಸ್ಟ್
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ: ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಆರ್ಚಿವ್ಸ್
ಮೊಬೈಲ್: 9481529296
-ಮೆಲ್: mulravig@gmail.com

 

Ravi

 

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಎಂ. ಜಗದೀಶ್
ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ: ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಸ್ ಸರ್ಚ್
ಮೊಬೈಲ್: 7760689125
-ಮೆಲ್: jagadeeshuom@gmail.com

 

Jagdesh

 

ಶ್ರೀ. . ಏನ್. ರಮೇಶ್
ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಮೊಬೈಲ್: 7760689125

 

 

ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಿ. ಎಂ. ಅರುಣಾ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ: ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್
ಮೊಬೈಲ್: 9448322674
-ಮೆಲ್: sirigowriaruna@gmail.com

 

Aruna

 

ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಾರ್ವತಿ                                                                                                     
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು
ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯ: ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಶನ್
ಮೊಬೈಲ್: 9964263676
-ಮೆಲ್: parvathisuresh0@gmail.com

 

 

 

   ªÀÄAdļÀ. ¦

   ¯Éʧæj ¸ÁÖ¥sï

 

   ¸Àé¥Àß. ¹

   ¯Éʧæj ¸ÁÖ¥sï

 

   ªÀÄAdÄ£Áxï. JA

   ¯Éʧæj ¸ÁÖ¥sï

 

   qÁ. dAiÀÄtÚ. Dgï

   ¯Éʧæj ¸ÁÖ¥sï

 

   qÁ. gÁdÄ. ¹

   ¯Éʧæj ¸ÁÖ¥sï

 

   ªÀ¸ÀAvÀ. J£ï

   ¯Éʧæj ¸ÁÖ¥sï

 

   GªÉÄÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï. PÉ

   ¯Éʧæj ¸ÁÖ¥sï

 

   ªÀgÀ®Qëöä. JA

   ¯Éʧæj ¸ÁÖ¥sï

 

   FgÀtÚ. ©

   ¯Éʧæj ¸ÁÖ¥sï

 

   ºÀjñÀ. Dgï

   ¯Éʧæj ¸ÁÖ¥sï

 

   C¶ðAiÀiÁ P˸Àgï

   ¯Éʧæj ¸ÁÖ¥sï

 

   ªÉAPÀmÉñï

   ¯Éʧæj ¸ÁÖ¥sï

 

   zsÀȪÀPÀĪÀiÁgï

   ¯Éʧæj ¸ÁÖ¥sï

 

   ¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁj. ©. J¯ï.

   ¯Éʧæj ¸ÁÖ¥sï

 

   ªÀÄAdÄ£Áxï. ºÉZï. r

   ¯Éʧæj ¸ÁÖ¥sï

 

   CA©PÁ

   ¯Éʧæj ¸ÁÖ¥sï