ಸಂಪರ್ಕ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸಂಸ್ಕøತ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ

ಇಮೇಲ್: sanskritmgm@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ:ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಛೇರಿ 0821-2419822

                     ಕಛೇರಿ: 0821-2419821