ಸಂಪರ್ಕ

ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ,
ಸ್ಪೋಟ್ರ್ಸ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್,
ಮೈಸೂರು-570005
ದೂರವಾಣಿ : 0821-2419288 (ಕಛೇರಿ)
                0821-2419252 (ನಿರ್ದೇಶಕರು)