ದಿನಾ೦ಕ : 25-05-2023ರಂದು “ಸಿ೦ಡಿಕೇಟಿನ ಮೂರನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ”ಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭಾಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ