ದಿನಾಂಕ 28-03-2023ರಂದು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭಾಸೂಚಿ