ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದರ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸುತ್ತೋಲೆ