ದಿನಾಂಕ 03-02-2023ರಂದು “ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ಮೊದಲನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ”ಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ