ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ

8ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ದಿನಾಂಕ 03-02-2023ರಂದು ಜರುಗಲಿರುವ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ಮೊದಲನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ದಿನಾಂಕ 03-02-2023ರಂದು ಜರುಗಲಿರುವ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ಮೊದಲನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಪೂರಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ದಿನಾಂಕ 03-02-2023ರಂದು ಜರುಗಲಿರುವ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ಮೊದಲನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಪೂರಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ-1 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ದಿನಾಂಕ 16-02-2023ರಂದು ಜರುಗಲಿರುವ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ದಿನಾಂಕ 06-03-2023ರಂದು ಜರುಗಲಿರುವ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ದಿನಾಂಕ 06-03-2023ರಂದು ಜರುಗಲಿರುವ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ-1 ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ದಿನಾಂಕ 24-03-2023ರಂದು ಜರುಗಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ದಿನಾಂಕ 24-03-2023ರಂದು ಜರುಗಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ