ದಿನಾಂಕ: 24.09.2022ರಂದು ನಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ