ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋರ್ಸ್‍ವರ್ಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಧೃಢೀಕರಣದ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ