ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕಾ ಅಮೃತ್‌ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಿಚ್ಚರಿಕೆ ಡೋಸ್‌(Precaution Dose) ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ