ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂತಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ವೆಬ್‍ಲಿಂಕ್