ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್-19 ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ "ಓಮಿಕಾನ್ "ವೈರಾಣು ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ