ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ವಿಷಯ(Open Elective)ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ