ಸೆಪ್ಟಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ – 2021ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ