ನ್ಯಾಕ್ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಕ್ ಪೀರ್ ಸಮಿತಿಯು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ