ಕೋವಿಡ್ -19 ವೈರಾಣುವಿನ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ