ಕೋವಿಡ್ -19 ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ