ಕೋವಿಡ್ - 19 (ಕೋರೋನಾ ವೈರಸ್) ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿ.ವಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ/ಘಟಕ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ