ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫಲಿತಾಂಶ – 2020