ವಿ.ವಿಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕೋಶ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಶೋಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ