ದಿನಾಂಕ: 11-04-2021ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ