ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ವಿಷಯದ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ – 2021