ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ – 2020 OBC ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ