ಪ್ರವೇಶಾತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು State Scholarship Portal ಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಅಪ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ