ಜನವರಿ 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎಡ್. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸುತ್ತೋಲೆ