ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ (Offline) ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ - 02