ದಿನಾಂಕ 17-11-2020ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸುಗಳ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮಾದರಿ