ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ