ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ -2020ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 02