2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಎ.ಎಲ್ಎಲ್ ಬಿ/ಬಿ.ಕಾಂ.ಎಲ್ಎಲ್ ಬಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ