ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಸೂಚನೆ