2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಎ.ಎಲ್‍ಎಲ್‍ಬಿ/ಬಿ.ಕಾಂ.ಎಲ್‍ಎಲ್‍ಬಿ ಕೋರ್ಸ್‍ಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ