ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋವಿಡ್ – 19 ವೈರಾಣುವಿನ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗೆಗೆ