ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯು.ಜಿ.ಸಿಯ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಹುಂಡಿ/ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ