ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿರುವ Covid-19 ವೈರಾಣುವಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಜೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ