ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ