ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್-19 ವೈರಾಣುವಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಜೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತು Arogya Setu app ಬಳಸುವ ಕುರಿತು