ವಿ.ವಿ ಸಿಪಿಡಿಪಿಎಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಚೆಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ