ಮೈ.ವಿ.ವಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ 107ನೇ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ