2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮೈ.ವಿ.ವಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಬಗೆಗೆ