ಮೈ.ವಿ.ವಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ