ದಿನಾಂಕ 02-11-2019ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿಯ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ