2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿ.ವಿ ವತಿಯಿಂದ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ