ಮೈ.ವಿ.ವಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳು, ಬಡಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒಣಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗೆಗೆ